สกศ. เสวนาวิชาการ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม

วันนี้ (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต” ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สกศ. โดยมีนายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนางสมสมร วงศ์รจิต ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นวิทยากร นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งล้วนให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนในอนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ขณะนี้ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยขับเคลื่อนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจะได้นำมาตรฐานอาชีพมาจัดทำเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทั้งนี้ สกศ .เห็นความสำคัญว่า การจะขับเคลื่อนบุคลากรของประเทศไปสู่ไทย ๔.๐ ได้ต้องพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาช่วยในการขับเคลื่อนประเทศ การประชุมวันนี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากท่านวิทยากรซึ่งมีความรู้ในภาคผู้ใช้แรงงานและภาคผู้ผลิต ทั้งยังได้ร่วมแบ่งปันกับผู้ร่วมเสวนาทุกท่าน ข้อเสนอที่ได้ในวันนี้ สำนักงานฯ จะนำไปประมวลเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่