สกศ.จัดประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

                            

 

                             เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกลางชั้น ๕ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอนุกรรมการมาเข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย นายธาดา เศวตศิลา ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ  ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ ดร.ชวลิต โพธิ์นคร  นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร คุณจิตรา พรหมชุติมา โดยมีนายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นฝ่ายเลขานุการ


                            ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบว่าแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือการเสนอกลไกและระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีการนำผลการติดตามประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รวมทั้งได้พิจารณาเรื่องการติดตามประเมินผลการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ โดยมีฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาได้ทุกระดับและประเภทการศึกษา ทั้งนี้ต้องให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลในเชิงพื้นที่หรือระดับจังหวัดให้มากขึ้น โดยบูรณาการการดำเนินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย หรือหน่วยงานการศึกษาในระดับพื้นที่ เช่น ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด เป็นต้น โดยในเบื้องต้น ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมเดือนละครั้ง เพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาต่อไป