สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการศึกษา

 

             วันนี้ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

             ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างนิยามกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้กิจกรรมรหัส ๕ หลักในหมวดการศึกษา ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ จัดทำโดยที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาการจัดทำประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่