สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

       

วันนี้ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 

        ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลของประเทศไทยตามตัวชี้วัดของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  และได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) ข้อมูลของประเทศไทยตามตัวชี้วัดของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน  ซึ่งมีทั้งหมด ๖ เกณฑ์ ดังนี้ เกณฑ์ที่ ๑ โครงสร้างการศึกษาและการฝึกอบรม ประกอบด้วย ๑) ระบบการศึกษา ๒) ระบบการฝึกอบรม และ ๓) ความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและฝึกอบรมและเส้นทางความก้าวหน้า  เกณฑ์ที่ ๒ ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิทั้งหมดในประเทศ ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการระดับชาติ ๒) องค์กรระด้บนโยบาย  ๓) องค์กรด้านการศึกษาและฝึกอบรม และ ๔) องค์กรมาตรฐานอาชีพและการประกันคุณภาพ

       

 เกณฑ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงคุณวุฒิกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย ๑) กระบวนการจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๒) การเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิในประเทศให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เกณฑ์ที่ ๔ การเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิระดับต่าง ๆ ในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) กับ องค์ประกอบ คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ประกอบด้วย ๑) หลักการของ AQRF ๒) การดำเนินการ และ ๓) วิธีการเชื่อมโยงระดับ NQF กับ AQRF เกณฑ์ที่ ๕  มาตรฐานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานระบบคุณวุฒิ  ประกอบด้วย ๑) มาตรฐานการศึกษา และ ๒) มาตรฐานอาชีพ เกณฑ์ที่ ๖ ระบบประกันคุณภาพแห่งชาติเพื่อการศึกษาและฝึกอบรม ประกอบด้วย ๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ๒) ระบบประกันคุณภาพ และ ๓) การประกันคุณภาพที่เชื่อมโยงกับ NQF ซึ่ง สกศ. จะนำข้อมูลของประเทศไทยตามตัวชี้วัดของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน นำเสนอคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติทราบและให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศไทยต่อไป