รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓ “โอกาสเชียงใหม่ ๔.๐”

 
             วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “ทิศทางแนวโน้มการศึกษาตลอดชีวิตในอนาคต”  ในการสัมมนางานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓ “โอกาสเชียงใหม่ ๔.๐”  โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม  ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพ