สกศ. ประชุมคณะทำงานศึกษานำร่องการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๑

 

 

          วันนี้ (๒๕ มกราคม ๒๕๖๑) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธานการประชุม โดยมี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางเกื้อกูล ชั่งใจ) และคณะทำงานศึกษานำร่องการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมกลาง อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

          ที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ ๑) รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าว กรณีศึกษา และ ๒) การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ตลอดจนร่วมกันพิจารณากรอบและแผนการดำเนินงาน