รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐

 

                            วันนี้ (๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้เกียรติเป็นประธานการสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองอธิบดีขึ้นไป เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
 
 
 
 
 


                            การประชุมครั้งนี้ ในช่วงเช้ามีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผู้บริหารส่วนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (One Country One Team)” โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย นายวิวัฒน์ ศัลกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงบ่าย มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Design for Transformation : มองมุมกลับ เพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง” โดย นายพิเศษ วีรังคบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ G-Lab วิทยาลัยโลกคดีศึกา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  


                            พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า ข้าราชการต้องทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน สามารถนำพาประเทศ เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยไทยนิยม คำนึงถึงความดีความถูกต้อง ซึ่งทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด การทำงานต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแนวปฏิรูปประเทศ ต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๗๙ ประเทศไทยต้องหลุดพ้นกับดักความยากจน ดังนั้น ข้าราชการต้องสร้างแนวคิด และวิธีการทำงานใหม่ ปรับให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทบทวนวิธีทำให้การพัฒนาคนให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับเข้าใจตรงกันเพื่อจะมีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ นอกจากนี้ขอให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

 
 
 
 
 

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่