สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้านเด็กเล็ก

 

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้านเด็กเล็ก วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และรองประธานอนุกรรมการเด็กเล็ก

ผู้ดำเนินรายการ  :      รายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และรองประธานอนุกรรมการเด็กเล็ก  สนทนาประเด็น “ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้านเด็กเล็ก”  ขอเรียนถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กในปัจจุบัน
       
รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา:     เนื่องจากวัยของเด็กเล็กเริ่มนับตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนถึงอายุ ๘ ขวบ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก คือ การที่แม่ไม่ได้รับการดูแลหรือไม่มีความรู้ในการฝากครรภ์ที่ถูกต้อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กทั้งก่อนและหลังคลอด คณะอนุกรรมการเด็กเล็กได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งมีแนวคิดให้จัดโรงเรียนพ่อแม่เพื่อให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กได้กินนมแม่ ๖ เดือนเป็นอย่างน้อย หรือให้มีผู้ดูแลเด็กในสถานที่ทำงานของแม่เพื่อให้ได้มีเวลาให้นมบุตรในระหว่างวัน 
       
ผู้ดำเนินรายการ  :     ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติมีสาระสำคัญอย่างไร 
       
รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา:     ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวครอบคลุมการดูแลเด็กเล็กในทุกมิติมีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะบทบาทด้านการดูแลสุขภาพของแม่ รวมถึงส่งเสริมสุขภาพเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ดูแลเด็กและประกันคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งของรัฐและเอกชนให้มีคุณภาพต่อไป 
       
ผู้ดำเนินรายการ  :     การป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กมีมาตรการอย่างไร 
       
รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา:     เป้าหมายแรกของการดูแลเด็กเล็ก คือ ต้องให้เด็กอยู่รอดปลอดภัย มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ฉะนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องถือเป็นหัวใจสำคัญ 

ในร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ หมวดที่ ๕ เรื่องครู อาจารย์ บุคลากร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการกำหนดมาตรฐานการผลิตครูซึ่งรวมถึงสาขาวิชาชีพผู้ดูแลเด็ก นอกจากนี้ได้เพิ่มบทบาทผู้ปกครองให้ได้รับความรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมโภชนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็ก รวมทั้งกำหนดสิทธิเด็กให้สามารถเข้ารับการศึกษาในช่วงก่อนวัยเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
       
ผู้ดำเนินรายการ  :     ภาครัฐได้เตรียมบุคลากรในการดูแลเด็กเล็กอย่างเพียงพอหรือไม่
       
รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา:     ปัจจุบันบุคลากรด้านนี้มีไม่เพียงพอและบางส่วนยังขาดคุณภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอให้ความช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าว แต่เนื่องจากขัดข้องด้วยข้อกฎหมายบางประการ ทำให้ไม่สามารถใช้งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาให้แก่เด็กเล็กได้อย่างเต็มที่ ฉะนั้นร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติจึงมีข้อเสนอเพื่อให้อำนาจหน้าที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้สนับสนุนการดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็ก
       
ผู้ดำเนินรายการ  :     สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านรองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและรองประธานอนุกรรมการเด็กเล็ก  (รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ) ฝากอะไรถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และท่านผู้ฟังในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๑ 
       
รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา:     สิ่งที่อยากฝากอย่างยิ่ง คือ อยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านเมืองเราร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจให้แก่เด็ก ซึ่งสื่อมวลชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กปฐมวัยของเราได้เติบโต อยู่รอดปลอดภัย และอยู่ในการปกป้องคุ้มครองดูแลของบุคลากรที่มีคุณภาพ หากทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการนี้ จะช่วยพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี มีสุขภาพจิตที่ดี และมีวินัย สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวของเด็กเอง ถือเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้เมื่อเด็กเติบโตขึ้น 

สำหรับประชาชนที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทางโทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘-๗๑๒๓ ต่อ ๑๑๓๖ เว็บไซต์ www.thaiedreform.org  Facebook Fanpage “ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย” Line “ร่วมปฏิรูปการศึกษา”

นอกจากนี้ สามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๐ เว็บไซต์ www.onec.go.th และ Facebook Fanpage“เด็กไทยในฝัน โดยสภาการศึกษา”
       
ผู้ดำเนินรายการ  :     ในวันนี้ขอขอบพระคุณ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และรองประธานอนุกรรมการเด็กเล็ก (รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ) ที่กรุณามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้
       
      ********************************************************