สกศ. เตรียมรับการตรวจคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

     วันนี้ (๕ มกราคม ๒๕๖๑) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน (ดร.นนทวัฒน์ สุขผล) ให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางพิจารณา ศิริชานนท์) ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะตรวจรับรองคุณภาพ ฯ สกศ. ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดทำแบบฟอร์มการตรวจรับรองคุณภาพ ฯ เพื่อให้บุคลากร สกศ. สามารถระบุข้อมูลงานในความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก โดยนำเสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกฝ่ายจัดทำแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart) เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจรับรองคุณภาพ ฯ และช่วยยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ สกศ. สู่ระบบบริหารราชการ ๔.๐ ต่อไป 
 
 
 
 
 

 

      ดร.นนทวัฒน์ สุขผล กล่าวว่า การตรวจรับรองคุณภาพ ฯ มีการประเมินลักษณะสำคัญขององค์การ และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ทั้ง ๗ หมวด ได้แก่ ๑) การนำองค์การ ๒) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓) การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๕) การมุ่งเน้นบุคลากร ๖) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ ๗) ผลลัพธ์การดำเนินการ ขอให้จัดทำเอกสารรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักการประเมินกระบวนการ หรือ “A-D-L-I” ได้แก่ (A) - Approach มีแนวปฏิบัติที่เป็นระบบ (D) - Deployment การปฏิบัติที่มีความทั่วถึงทั้งองค์กร (L) - Learning เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ (I) - Integration มีความบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างแผนกระบวนการ การปฏิบัติ และผลลัพธ์ ซึ่งหากทุกฝ่ายร่วมกันจัดทำข้อมูลตามแนวทางดังกล่าว เชื่อว่าจะช่วยขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรของ สกศ. ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภาครัฐและภาคประชาสังคม