รองเลขาธิการสภาการศึกษา ให้สัมภาษณ์ บันทึกเทปรายการ “เสมาพาทีวาไรตี้”

 
           วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการเสมาพาทีวาไรตี้ ประเด็น “ทิศทางการขับเคลื่อนกลไกการปฏิรูปการผลิต พัฒนาครูและการบริหารงานบุคคลครู” ซึ่งจะเผยแพร่ในรายการ “เสมาพาทีวาไรตี้” วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  (ETV)