สกศ.ประชุมสรรหา เลือกกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจและการบริการที่พ้นจากตำแหน่ง

          วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมการสรรหา และเลือกกรรมการสภาการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจและการบริการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธาน ณ  ห้องภุชงค์ เพ่งศรี  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


          ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจและการบริการ ได้ขอลาออก จึงต้องดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดการดำเนินการสรรหา  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมทั้งใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งที่ประชุมสรุปว่าจะเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจและการบริหารตั้งแต่วันที่ ๓  - วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหวตใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ  (www.onec.go.th) โดยสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานฯ (๙๙/๒๐ ถ. สุโขทัย เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐)  ภายวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐