สกศ. เดินหน้าส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการของสำนักงาน ฯ ประจำปี ๒๕๖๑

                             วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางพิจารณา ศิริชานนท์) เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กิจกรรมที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานรองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการภายใน/ภายนอกองค์กร” การจัดทำข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรม : ภารกิจหลัก (Core function) และ ภารกิจรอง (Non – Core function) โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาติ โตรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ทองใส จำนงการ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และนายชัชวาลย์ เอี่ยมจันทร์ Assistant Department Manager บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร  พร้อมด้วยข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม Vic3 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


   
   

 

                            สำหรับการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง “การจัดทำข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรม : ภารกิจหลัก (Core function) และภารกิจรอง (Non-core function) ซึ่งข้าราชการ สกศ. จากทุกสำนักร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม เพื่อปรับบทบาท สกศ. ไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ และพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงาน ฯ ให้สู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรนำขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีโลกได้อย่างแท้จริง