กพร.ศธ.หารือ จัดทำข้อมูลแผนปฏิรูปองค์การ         วันที่ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมหารือ เพื่อจัดทำข้อมูลแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต สกศ. โดยมีผู้แทนจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 
 นางพิจารณา ศิริชานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะหัวหน้าส่วนราชการได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนปฏิรูปองค์การ  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

          ทั้งเรื่องโครงสร้าง กระบวนการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากร โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ  จากข้อสั่งการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอการพัฒนาโครงสร้างและระบบงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” ระหว่างวันที่ ๑๔ , ๑๕ และ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้เชิญผู้แทนจากองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนั้น ทำให้ผู้แทนจากองค์กรหลักได้จัดประชุมร่วมกันโดยนำข้อมูลที่ได้มาทบทวน สังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การขยายผล แนวทางการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกต่อองค์การ วิเคราะห์ขีดความสามารถ ความเข้มแข็งของกระทรวงศึกษาธิการในด้านต่าง ๆ โดยผู้แทน กพร.แต่ละองค์กรได้นำเสนอข้อมูลการศึกษาที่แต่ละองค์กรได้ดำเนินงาน  
 
 


         กระทรวงศึกษาธิการได้มีการบูรณาการ ในการที่จะทำให้เกิดความร่วมมือ ได้ข้อมูลจากทั้ง ๕ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการจริง จะเป็นการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้อมูลเป็นภาพรวมต่อไป นางพิจารณากล่าว