รองเลขาธิการสภาการศึกษาบันทึกเทปรายการเสมาพาทีวาไรตี้
         วันนี้ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)  ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการเสมาพาทีวารไรตี้ ประเด็น “ทิศทางการดำเนินงาน สกศ. ปี ๒๕๖๑ ในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ” เพื่อออกอากาศวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ และ ประเด็น “แนวทางการพัฒนาเด็ก และเยาวชน เพื่อออกอากาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)