ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอการพัฒนาโครงสร้างและระบบงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาการวิเคราะห์บทบาทภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนรุ่นที่ ๓”

 

 

 

วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖o) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การพัฒนาระบบราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ กพร. กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอการพัฒนาโครงสร้างและระบบงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาการวิเคราะห์บทบาทภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนรุ่นที่ ๓” โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์) เป็นประธาน ณโรงแรม Vic ๓ กทม.

การประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมที่ ๑ นี้จัดขึ้น ๓ รุ่น มี รศ.นพ. สมชาติ โตรักษา และดร.ทองใส จำนงการ เป็นวิทยากร รุ่นที่ ๑ จัดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖o รุ่นที่ ๒ จัดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับวันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖o) จัดเป็นรุ่นที่ ๓ มีผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมอบรมพร้อมทั้งข้าราชการ สกศ. จากทุกสำนัก การประชุมวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันคิดว่าระบบราชการ ๔.๐ ควรเป็นอย่างไร ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ภารกิจหลัก และภารกิจรองและเสนอแนวทางในการฏิรูปองค์กร