สกศ. ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

              วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่างรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางเกื้อกูล ชั่งใจ) กล่าวรายงาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานจัดการศึกษาต่าง ๆ  เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 

 
 


              นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ประธานการประชุม กล่าวว่าการประชุมพิจารณา (ร่างรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นี้ จะนำข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ มาเติมเต็มให้ (ร่างรายงานการวิจัย “การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่มีบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 

 

              นางเกื้อกูล ชั่งใจ กล่าวรายงานโดยสรุปว่า การดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในระยะที่ ๒ สำนักงานฯ ได้ร่วมกับ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ ดำเนินการวิจัย ขณะนี้ (ร่างรายงานการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานฯ จึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและทรงคุณวุฒิ
 

 
 
 

              ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการ ได้นำเสนอ (ร่างรายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทที่แตกต่างกัน ๓ หน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ ๓สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ หน่วยงานกองบัญชาการตำรวจชายแดน โดยได้ทดลองใช้ตัวชี้วัดกับหน่วยงานจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๖ โรงเรียน เพื่อหาคุณภาพของเกณฑ์การประเมิน โดยใช้เครื่องมือตามเกณฑ์ที่คณะวิจัยกำหนดขึ้น หลังจากนั้นได้จัดทำคู่มือการประเมิน


 
 

              สำหรับการพัฒนาตัวชี้วัดดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี แนวคิดการเป็นประเทศไทย ๔.๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ..๒๕๖๐-๒๕๗๙ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้หน่วยงานจัดการศึกษาเห็นความสำคัญและตระหนักถึงทักษะที่จำเป็นตามตัวชี้วัด ๓ องค์ประกอบ คือ การจัดการเรียนรู้ของครู ๒การบริหารการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะท้อนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะเต็มตามศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 
 
 
 
 

              จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือการวัดและประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความเห็นว่าการจัดทำคู่มือเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งในการพัฒนาการวัดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่