สกศ. ประชุมคณะอนุฯ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๓ ปรับร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ        วันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางเกื้อกูล ชั่งใจ) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส่วนกลาง อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 

 
 


        การประชุมครั้งนี้มีวาระการพิจารณาร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... (National Standard for Early Childhood Care, Development and Education Thailand ….) ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ๒) การดูแลและกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ ๓) คุณภาพของเด็ก ทั้งนี้ ร่างมาตรฐานดังกล่าวได้นำไปทดลองใช้ดำเนินการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงโรงเรียนอนุบาลของรัฐและเอกชน ประมาณ ๒๐ – ๒๕ แห่ง ซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดียิ่ง คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมระบุเกณฑ์การพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อเป็น “คู่มือพัฒนาตนเอง” สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

 

        รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี กล่าวย้ำว่า คณะอนุกรรมการฯ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้ร่างมาตรฐานฉบับนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ครูผู้สอนนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงหน่วยงานของตนให้มีคุณภาพก่อนจะเข้ารับการตรวจประเมิน โดยตั้งเป้าหมายในอีก ๕ ปีข้างหน้าจะมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประมาณร้อยละ ๗๐ 

 

 


        นอกจากนี้ ยังเร่งประสานความร่วมมือกับ ๔ องค์กรพันธมิตร อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)  และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งมีข้อตกลงกรอบความร่วมมือบูรณาการปฐมวัย รวมถึงสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) บูรณาการร่างมาตรฐานฉบับนี้ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินเพื่อช่วยเหลือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วทั้งประเทศให้ได้คุณภาพ

 

 
 
 


        หลังจากนี้ สกศ. จะนำร่างมาตรฐานฯ ไปจัดทำคู่มือมาตรฐาน และคู่มือการตรวจประเมินและการกำหนดเกณฑ์ให้คะแนน เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นหน่วยกลางประสานงานเพื่อนำร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ปรับแก้สมบูรณ์แล้ว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ซึ่งมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.พ.ป. เป็นประธานการประชุม ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบรัฐบาล