สกศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๓ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ มาเลเซีย

 

             เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๓ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (the 3rd AQRF Committee Meeting and Technical Workshop) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

 
             สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีการนำเสนอข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๑ – ๓ ของประเทศสมาชิกที่แสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยนางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาได้นำเสนอข้อมูลของประเทศไทย ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๑ โครงสร้างระบบการศึกษาและฝึกอบรม ตัวชี้วัดที่ ๒ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ NQF และตัวชี้วัดที่ ๓ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงคุณวุฒิกับ NQF ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้อมูลในการจัดทำรายงานการเทียบเคียง NQF กับ AQRF ตามตัวชี้วัดต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดทั้ง ๑๑ ตัว เพื่อจัดทำเป็นรายงานการเทียบเคียงในอนาคต

              ส่วนในช่วงบ่ายวันที่ ๑๕ และวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นการประชุมคณะกรรมการ AQRF โดยให้ประเทศสมาชิกรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาและขับเคลื่อน NQF และที่ประชุมจะได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ AQRF และการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ AQRF