สกศ. ประชุมคณะอนุฯ จัดทำยุทธศาสตร์และติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ย้ำพัฒนาเด็กปฐมวัย “เท่าเทียม ทั่วถึง ยั่งยืน”        วันนี้ (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางเกื้อกูล ชั่งใจ)  กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย และคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมส่วนกลาง อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 


 


        การประชุมครั้งนี้มีวาระการพิจารณาปรับแก้ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามผล
การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างนโยบายฯ พร้อมกับนำยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มาเป็นแนวทางในการพิจารณา โดยได้ข้อสรุปให้เพิ่มเติมประเด็นสำคัญ ดังนี้


 
 
 


๑) กำหนดกลุ่มเป้าหมายของร่างนโยบายฯ เพื่อพัฒนา “เด็กปฐมวัยทุกคน” ซึ่งครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส เด็กในพื้นที่พิเศษ รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

๒) เน้นความสำคัญของเด็กปฐมวัยและพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายที่ ๔ เรื่องการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

๓) กำหนดยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โดยมีการจัดทำมาตรการทำงานและกรอบงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเพื่อให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง


 
 
 


        ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สกศ. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ หารือร่วมกับคณะอนุกรรมการเด็กเล็ก เพื่อกำหนด
ช่วงอายุของเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกัน 

        หลังจากนี้ จะนำร่างนโยบายฯ ที่ปรับแก้แล้ว เสนอต่อที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เป็นประธานการประชุม ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐