วันนี้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ) ประธานคณะอนุกรรมการฯ (นางศิริพรรณ ชุมนุม) พร้อมด้วยอนุกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
 
          ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๔ ประเทศ (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย) ที่ได้เร่งดำเนินการสร้างความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศเจตจำนงการเทียบเคียง AQRF ของประเทศไทยต่อการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมีผู้บริหารและข้าราชการ สกศ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม


 
 
 
          นอกจากนี้ที่ประชุมได้นำเสนอ “ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำแนวทางการประกันคุณภาพและการสร้างการยอมรับในระบบรับรองสมรรถนะสู่การปฏิบัติ” ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และระบบการรับรอง  เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  ที่ประชุมได้จัดทำคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพและการยอมรับระบบรับรองสมรรถนะในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของประเทศสมาชิก คณะอนุกรรมการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของประเทศไทยได้นำมาปรึกษาหารือในที่ประชุมเพื่อตัดสินใจเรื่องการเข้าร่วมโครงการฯ


 
 
 
 
 
          ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีของประเทศไทย หากได้เข้าร่วมโครงการฯ แสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามต้องนำคู่มือฯ ดังกล่าวไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ หาช่องว่าง (Gap) และข้อสรุปการดำเนินการ และนำเสนอแก่คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป   

Back Page