เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด รวมถึงแนวทางการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและส่วนราชการในระดับจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายภานุ แย้มศรี) กล่าวต้อนรับ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัด รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรหลัก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานที่นอกเหนือจาก กศจ. ในจังหวัด ผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้แทนนักเรียน นักศึกษาในสังกัด ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Back Page