เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์การของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี นางพิจารณา ศิริชานนท์ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 
 
 

 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ คือ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ๑) ทบทวนคณะทำงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์การของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒) แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สกศ. สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๓) รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คือ เจ้าหน้าที่ของ สกศ. ที่มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี และปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 
 
 ทั้งนี้ มอบให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารดำเนินการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่าง ๆ ว่ากลุ่มงานหรือสำนักใดจะต้องรับผิดชอบตัวชี้วัดใด และให้ดำเนินการใดเพื่อบรรลุตามตัวชี้วัดนั้น เช่น ต้องหาหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ครบถ้วนถูกต้อง ตอบคำถามแบบสำรวจออนไลน์  ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกลุ่มเป้าหมายภายนอก ฯลฯ


 
 
 
 
 
 

Back Page