วันนี้ (๑๓ กันยายน ๒๕๖๐) นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล เป็นประธานการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำรวจความรับรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความต้องการข้อมูลข่าวสารของเครือข่าย สกศ.” โดยมี ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากร มีข้าราชการจากทุกสำนัก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามที่ใช้ในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความต้องการข้อมูลข่าววสารของเครือข่าย สกศ.” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องวิธีการวัดประเมินผล วิธีสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผล ประเภทและลักษณะเครื่องมือที่ดี การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยเฉพาะวิธีสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสร้างและมีแนวทางพัฒนาแบบสอบถามที่ถูกต้องเหมาะสม 


 

หลังจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแบบสอบถามความรับรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความต้องการข้อมูลของเครือข่าย สกศ. ที่สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้จัดทำขึ้น และได้นำไปเก็บข้อมูล เพื่อสำรวจความรับรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความต้องการข้อมูลของเครือข่ายแล้วเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแบบสอบถามให้มีความชัดเจนเหมาะสมและครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์และภารกิจหลักของ สกศ. 

Back Page