วันนี้ (๑๑ กันยายน ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทของ สกศ. รองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางพิจารณา ศิริชานนท์ กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรของรัฐและเอกชน และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กทม. กว่า ๑๐๐ คน
          

      

         ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “บทบาทของหน่วยงานด้านการศึกษากับการผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ อาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง นายอัทธ์ เสมาพงศ์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.ทองใส จำนงการ ดำเนินรายการ

 

 
 
 
 

         สำหรับช่วงบ่ายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น “บทบาทของหน่วยงานด้านการศึกษากับการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ” มีผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย นางสาวนิติยา หลานไทย ผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พลตำรวจตรีวิชิต ปักษา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พันตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ ผู้กำกับฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา และ ดร.ทองใส จำนงการ ดำเนินรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          วันที่ 12 กันยายน 2560 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อเรื่องบทบาทของหน่วยงานด้านการศึกษากับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ นางสาวปรียาพร พรหมพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินรายการโดย ดร.ทองใส จำนงการ 

 
 
 


         
 สำหรับภาคบ่าย หัวข้อเรื่อง บทบาทของหน่วยงานด้านการศึกษากับการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ นางอารีพันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. และอาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ดำเนินรายการโดย ดร.ทองใส จำนงการ


 
 

 

 
         
 วันที่ 13 กันยายน 2560 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อเรื่องบทบาทของหน่วยงานด้านการศึกษากับการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 โดยมีผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.นนทวัฒน์ สุขผล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และอาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ดำเนินรายการโดย ดร.ทองใส จำนงการ 

 
 
 

Back Page