วันนี้ (๗ กันยายน ๒๕๖๐) กอปศ. ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างพรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการชุม พร้อมด้วย รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

         ที่ประชุมได้ทำการพิจาณา ร่าง พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ... และมติที่ประชุมเห็นว่าให้มีการปรับเพิ่มเติมแล้วนำกลับมาพิจาณาอีกครั้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back Page