วันนี้ (๗ กันยายน ๒๕๖๐) รองเลขาธิการ สภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอบทเรียนและประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน ภายใต้โครงการศึกษากรณีตัวอย่างโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามบริบทของสถานศึกษา จำนวน ๑๐ แห่งจาก ๔๐๐ โรงทั่วประเทศ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กทม.

 


         ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนเพื่อทำการศึกษากรณีตัวอย่างโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามบริบทของสถานศึกษา จาก ๔๐๐ โรงทั่วประเทศ คัดเลือกแบบเจาะจงเหลือเพียง ๑๐ แห่ง ได้แก่ ๑.โรงเรียนวัดแหลมทอง จ.สุราษฎร์ธานี ๒.โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา จ.ลำปาง ๓.โรงเรียนศรีอรุโณทัย จ.ระนอง ๔.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕.โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว จ.ยโสธร ๖.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทอท. เฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย ๗.โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู จ.ขอนแก่น ๘.โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ ๙.โรงเรียนร่มเกล้า จ.สระแก้ว และ๑๐.โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.สมุทรปราการ โดยคัดเลือกจากผลการประเมินของ สมศ. รอบสามที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ทำการศึกษาถึงความแตกต่างทางด้านบริบทของสถานศึกษาจะเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไร

 
          ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการวิจัยโดยนำครูที่สอนเก่งและครูที่สอนไม่เก่งมาสอนเด็ก พบว่านักเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ ๕๐ ปัจจัยที่สอง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องนำพานโยบายจากส่วนกลางลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น กรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ พ่อแม่ผู้ปกครอง ล้วนเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ จากนักวิจัยของ สกศ. และผู้แทนจากโรงเรียนทั้ง ๑๐ แห่ง จะทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเป็นรายงานผลการศึกษากรณีตัวอย่างโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป


Back Page