วันนี้ (๗ กันยายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี รองศาสตราจารย์ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการ และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ประชุมชั้น ๕ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 

 

           ตามที่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยมีรองศาสตราจารย์ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่สำคัญ ๔ ประการ คือ ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๒) สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๓) แต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร และ ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติมอบหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่ การปฏิบัติที่ ๕ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและเข้าถึงระบบคุณวุฒิที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

 
 
 

 

           ที่ประชุมได้มีการหารือการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ตามมาตรการของยุทธศาสตร์ที่ ๕ ในเรื่อง ๑) จัดระบบพัฒนาฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิ ๒) พัฒนาข้อมูลหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ ๓) พัฒนาข้อมูลรายบุคคล โดยให้แต่ละหน่วยงานทางด้านจัดการศึกษานำข้อมูลที่ตนมีสร้างความเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และสนับสนุนด้านข้อมูล  รวมถึงให้ข้อมูลที่มีความพร้อมที่จะนำไปใช้งาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการตอบสนองทิศทางและความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ โดยเป้าหมาย คือ การจัดกลุ่มมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานเชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบข้อมูล (Data base) เพื่อสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา (Content) จากแต่ละหน่วยงานที่สร้างให้เป็นระบบหนึ่งเดียวและเป็นภาพกว้างของประเทศในการเทียบเคียงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพ เช่น ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงานกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสายงานต้องมีลักษณะเชื่อมโยงกัน 

 


           ทั้งนี้มีกรอบการดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและเข้าถึงระบบคุณวุฒิที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ระยะเร่งด่วน ใน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ซึ่งมีเป้าหมายสร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงระบบคุณวุฒิ ที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยในที่ประชุมร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เริ่มจากการกำหนดกรอบการดำเนินงาน และจัดกลุ่มวิชาชีพให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่มีข้อมูลอยู่แล้ว เช่น หลักสูตร การฝึกอบรม เป็นต้น กำหนดเป็นสาขาหรือกลุ่มวิชา นำมารวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต้นทางให้ครบถ้วนก่อน จากนั้นนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยน พร้อมมีการปรับปรุงทบทวนระบบตลอดเวลา ซึ่งจะต้องเร่งเดินหน้าดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและน่าเชื่อถือ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป


 

Back Page