วันนี้ (๗ กันยายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี นางศิริพรรณ ชุมนุม เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการ และข้าราชการ สกศ. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
 
 
 

 

           ตามที่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนด เกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยมีนางศิริพรรณ ชุมนุม เป็น ประธานอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่สำคัญ ๔ ประการ คือ ๑) จัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและการรับรองคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๒) พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๓) แต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร และ ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติมอบหมาย

 

 

           ที่ประชุมมีการพิจารณาและหารือร่วมกันเรื่องกรอบแนวทางการดำเนินงานของอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานในการรับรองหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๒) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณวุฒิใหม่และปรับปรุงคุณวุฒิเดิมให้สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และ ๓) เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือ ๑) การเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) คุณวุฒิให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ดำเนินการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิในหลายบริบท เช่น อาเซียน เยอรมัน เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย  โดยมีองค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐานในการรับรองคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ คือผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ประกอบด้ย ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ๒) เร่งดำเนินการปรับปรุงคุณวุฒิในแต่ละหน่วยงานร้อยละ ๒๕ ต่อปี มุ่งสู่เป้าหมายตามกรอบการดำเนินงาน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อปรับปรุงทุกคุณวุฒิให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน และเร่งดำเนินงานให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตามที่พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้เร่งรัดในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา และ ๓) สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมเห็นว่าคุณวุฒิที่รับรองเป็นคุณวุฒิที่มีคุณภาพด้วยการประกันคุณภาพคุณวุฒิหรือสาขาวิชา รวมถึงไม่เป็นการเพิ่มภาระงานที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

 
 
 
 

 

           ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อนำข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาและมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการยอมรับของแต่ละหน่วยงานการจัดการศึกษานำมาหารือและเทียบเคียงระหว่างกัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอาเซียนให้ชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การรวมพลังทั้งระบบคุณวุฒิของอาเซียน และเพิ่มความสามารถในการต่อรองกับสากล

Back Page