วันนี้ (๑ กันยายน ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธานการประชุมมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นางศิริพร ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ข้าราชการ สกศ. และผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการ บุคลากร และเรียนโรงเรียนบ้านชมภูพาน และโรงเรียนท่างิ้ว เข้าร่วมรับมอบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สกศ.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


           สำหรับการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียน ครู และนักเรียน นำไปเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้และค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการศึกษา จำนวนโรงเรียนละ 25 เครื่อง ได้แก่ 

          ๑) โรงเรียนบ้านชมภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

 

          ๒) โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back Page