วันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซ้อมหนีไฟในอาคาร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร และลานเอนกประสงค์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางศิริพร  ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

 
 
 
 
 


          การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอาคม สุทธิบุญ หัวหน้าสถานีดับเพลิงสามเสน กองปฏิบัติการดับเพลิง ๓ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย นายฉลอง บ่มทองหลาง และคณะ ให้การอบรมครั้งนี้ โดยมีทั้งภาคทฤษฎี บรรยายหัวเรื่องแผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ การค้นหาช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ไฟมี ๔ ประเภทและแต่ละประเภทใช้อะไรในการดับไฟนั้น ภาคปฏิบัติ ได้ทำการฝึกซ้อมจากเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การใช้เครื่องมือและวิธีการดับเพลิง

 


 
   
   
   
   
   

           เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้น โทรศัพท์ได้ที่ ๑๙๙ หรือ ๐๒ ๒๔๑ ๒๓๙๑-๒ และถ้ากรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ โทรศัพท์ได้ที่ ๑๖๔๖ หรือ ๑๕๕๔   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back Page