วันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจประเมินและให้คำปรึกษาด้านบริหารแบบองค์รวม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สกศ. โดยมีนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม และ ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) ตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


          การประชุมครั้งนี้มีเรื่องพิจารณา การเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Certified  Fundamental  Level) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร)การประชุมครั้งนี้มีเรื่องพิจารณา การเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Certified  Fundamental  Level) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร)


 
 Back Page