สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร. ภัทรียา สุมะโน รองประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นและสื่อสารสังคม

ประเด็นสนทนา

ผู้ดำเนินรายการ :     รายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ได้รับเกียรติจาก ดร. ภัทรียา สุมะโน รองประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นและสื่อสารสังคม ร่วมพูดคุยในประเด็น “ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา” ทราบมาว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้มีการจัดประชุมทุกวันอังคาร ขอเรียนถามท่านถึงความเป็นมา และผลการประชุมที่ผ่านมา
       
คุณภัทรียา :       คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน ๒๕ ราย โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ ๖ ชุด ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ๒) คณะอนุกรรมการกองทุน ๓) คณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ ๔) คณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน ๕) คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ ๖) คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสังคม โดยมี มีวาระ ๒ ปี
       
      สำหรับการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาดำเนินการจัดการประชุมทุกวันอังคาร จัดประชุมแล้ว ๑๑ ครั้ง ผลการประชุมโดยสรุปมีดังนี้
       
      การทำงานคณะกรรมการฯ มีประเด็นที่จะต้องจัดทำข้อเสนอหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้แบ่งการทำงานออกเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อให้คณะอนุกรรมการแต่ละคณะไปรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อการปฏิรูป โดยแบ่งคณะอนุกรรมการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
       
       ทุกคณะอนุกรรมการเมื่อได้รับการแต่งตั้ง ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะอนุกรรมการด้วย สำหรับคณะอนุกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีประเด็นเร่งด่วนต้องดำเนินงาน และได้นำผลการดำเนินงานเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
       
ผู้ดำเนินรายการ  :    
 รายละเอียดที่ได้มีการนำเสนอมีเรื่องอะไรบ้าง
       
คุณภัทรียา :      ประเด็นที่สำคัญ เช่น คณะอนุกรรมการกองทุน ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ระบุไว้ว่า  จะต้องเร่งดำเนินการจัดตั้งกองทุนให้เสร็จภายใน ๑ ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน โรงเรียน ครู ฯลฯ โดยมีแนวทางสำคัญที่จะออกไปรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการร่างกฎหมาย ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการกองทุน จะไปรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดสุรินทร์ เหตุที่ได้จังหวัดสุรินทร์เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีเด็กนักเรียนขาดแคลนและยากจนมากที่สุดในประเทศไทย ประเด็นที่จะมีการรับฟังความคิดเห็น ๑) สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษาไทย คิดว่าเด็กกลุ่มใดควรจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนมากที่สุด ๒) กองทุนควรจะช่วยเหลืออย่างไร ๓) เงินทุนสนับสนุนควรมาจากแห่งใด
       
      ก่อนที่คณะจะออกไปรับฟังความคิดเห็น ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็น ตอบคำถามเข้ามาที่ E-mail : opinionice25@gmail.com Facebook : ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๑๓๖
       
      นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสังคม กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อาคาร ๑ ชั้น ๑
       
ผู้ดำเนินรายการ :      สำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปเสนอแนะความคิดเห็น และร่วมฟังการประชุม สามารถเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่ อย่างไร
       
คุณภัทรียา :      ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.จะมีการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา อธิการบดี มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สภาครูแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม องค์กรวิชาชีพ สมาคมครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมประชุมได้
       
       ช่วงเช้าประธานคณะอนุกรรมการทั้ง ๖ คณะ จะสรุปเนื้อหาการทำงาน ข้อเสนอของแต่ละคณะอนุกรรมการ และช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น
       
ผู้ดำเนินรายการ :     
หลังจากนี้ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจะนำผลที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นไปดำเนินการอย่างไรต่อไป
       
คุณภัทรียา :     คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จะดำเนินการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ
       
      นอกจากนี้ ประเด็นของคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กำลังดำเนินการ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเช่นกัน ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ ต้องการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีเพียงกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ประกอบด้วยหลายหน่วยงาน เช่น กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ บทบาทหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการอาจมีการปรับปรุง โดยให้กระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่กำกับ คุมนโยบายเท่านั้น
       
ผู้ดำเนินรายการ :      ในอนาคตจะมีการปรับยุบองค์กรหลักหรือไม่ อย่างไร
       
คุณภัทรียา :      คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามองว่าเป็นการปรับบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับการทำงาน
       
ผู้ดำเนินรายการ :     
สุดท้ายนี้ ท่านจะฝากอะไรถึงผู้รับฟังรายการรอบรั้วเสมา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
       
คุณภัทรียา :       คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ดำเนินงานอย่างเต็มที่ สิ่งสำคัญคือการสื่อสาร ประชาชน หรือผู้สนใจ สามารถติดต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาขึ้น ที่อาคาร ๑ ชั้น ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้แก่

www.thaiedreform.org
E-mail : opinionice25@gmail.com
Facebook : ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย
Facebook Fanpage : เด็กไทยในฝันโดยสภาการศึกษา
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๑๓๖
       
ผู้ดำเนินรายการ :     ถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ทางรายการขอเรียนเชิญท่านสัมภาษณ์ในโอกาสต่อไป วันนี้ขอขอบพระคุณ รองประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นและสื่อสารสังคม (ดร.ภัทรียา สุมะโน) ที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษา ขอบพระคุณ และสวัสดีครับ
******************************************

 

Back Page