วันนี้ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)  สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (ร่าง) รายงานการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยมี ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง เป็นประธานการประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร/นักวิชาการอิสระ ที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยดังกล่าว  ณ ห้องประชุมส่วนกลาง อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


 
 
 
 
 
 
 

 

          ในครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี รศ.พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ดร.ระวี สัจจโสภณ ดร.ปาน กิมปี ดร.ประยุทธ์ หลักคำ คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ คุณละออ วัฒนไพโรจน์ ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย และ ดร.พิมพ์พิมล ธงเธียร 

           ทั้งนี้ได้กำหนดประชุมนำเสนอผลงานฉบับสมบูรณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งประมาณกลางเดือนกันยายนนี้

 

Back Page