เมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา(ร่าง) รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐  โดยมี ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง  เป็นประธานการประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  เช่น รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ดร.ดิเรก พรสีมา นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์  นายนาวิน วิยาภรณ์ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี  นายศุภโชค แซ่ตั๋ง ดร. สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์ นายปัญญา ทรงเสรีย์ และนายถวัลย์ มาศจรัส  ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สกศ.

 
 
 
          ทั้งนี้ (ร่าง) รายงานดังกล่าว ได้สะท้อนสภาวะการศึกษาไทยในช่วงปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ได้เป็นอย่างดี มีเนื้อหาสาระครอบคลุมเป้าหมายแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๗๙ ทั้ง ๕ เป้าหมาย มีตัวอย่างของความสำเร็จที่น่าสนใจ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะที่เป็นทางรอดของการศึกษาไทยในอนาคต ซึ่งสกศ.จะได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่างราายงานดังกล่าวอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ 

 

 
 
 
 
 

         

Back Page