เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ... กลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยมี นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ กล่าวรายงาน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
 
 
 
                         สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และใช้มาถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สกศ. ได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานทุกภาคร่วมยกร่างกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ขึ้น เพื่อพัฒนาคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ ๒๐ ปี และ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  และสอดคล้องกับสภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ทักษะ และการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

 


                         (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับปรับปรุงใหม่ เน้นมาตรฐานผลลัพธ์ของผู้เรียน เป็นสำคัญ   โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาคนไทยหรือ/ผู้เรียนแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ให้เป็นคนดี มีทักษะ สามารถพึงพาตนเอง  เป็นพลเมืองที่ดีและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย  มีขีดความสามารถในการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุคดิจิทัล โดยกระบวนการจัดการศึกษาต้องพัฒนาให้เป็นคนไทยที่เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้  เห็นคุณค่าของการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม  

                        (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1  : ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  มาตรฐานที่ 2  : ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม  มาตรฐานที่ 3  : ผู้มีทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต และมาตรฐานที่ 4  : ผู้มีความเป็นพลเมือง     

 
 


                         ในการดำเนินการเพื่อให้ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ฉบับใหม่ มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรม สามารถนำสู่การปฎิบัติ สำนักงานฯ จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จากผู้บริหาร ครู ผู้แทนหน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมถึง ผู้แทนจากสถานประกอบการ ภาคประชาชน  ใน ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี จ.สงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออก ณโรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ทจ.ชลบุรี และภาคกลาง ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา   

 
 
 
 
 
 


                         สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ... โดยกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มนักเรียน และนักศึกา ซึ่งในช่วงเช้ามีการนำเสนอเรื่อง บทบาทของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย โดย นางสาวสุดารัตน์ ถาวร รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กระงเทพมหานคร การนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ... โดย นางสาวสมปอง สมญาติ ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา และนายวีระพงษ์ อู๋เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มที่ ๒ นักเรียนระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และ กศน. กลุ่มที่ ๓ นักศึการะดับอาชีวศึกษา และกลุ่มที่ ๔ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านสามารถดูภาพบรรยาการได้ที่

Back Page