คณะทำงานสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘  ใกล้บรรลุเป้าหมายแล้ว เมื่อมีประชุมพิจารณาคัดกรองผู้ทรงภูมิปัญญารอบตัดสินที่ เดอะ แกรนด์สาทร วันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลังจากลงพื้นที่ภาคสนามของคณะทำงานในระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์เอกสาร จำนวน ๑๒๘ คน  โดยมี นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล เป็นประธานการประชุม  การนำเสนอผลการประเมินพื้นที่ภาคสนามเป็นไปอย่างเข้มข้น  ลงความเห็นกันทุกคน ผลที่ได้รับคือ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ จำนวน ๕๔ คน  ๘ ด้าน จากทุกภูมิภาค ๒๙ จังหวัด โดยไม่มีครูด้านโภชนาการผ่านการพิจารณา  แยกเป็นภาคเหนือ ๑๖ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ คน ภาคกลางและภาคตะวันออก ๙ คน และภาคใต้ ๑๔ คน 
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ จะดำเนินการจัดทำประกาศเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ และเอกสารครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ ต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Back Page