วันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)  ร่วมสนทนารายการบ่ายนี้มีคำตอบ ประเด็น "กลไกปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางรัฐธรรมนูญอย่างยั่งยืน" ออกกาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. ณ อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี

 

 

          ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า คณะกรรมการอิสระฯ ทั้ง ๒๕ ท่าน เข้ามารับหน้าที่ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มีการประชุมมาแล้ว ๘ ครั้ง หารือทิศทางและรับฟังแนวทางปฏิรูปการศึกษามาหลายมิติ ทั้งเรื่องการพัฒนาปฐมวัย การขาดแคลนครู การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การลดความเลื่อมล้ำ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฯลฯ 

 

          ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา กล่าวย้ำว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมกับคณะกรรมการอิสระฯ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เร่งรัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดความชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเรื่องภายใน ศธ.และระบบการศึกษา ทั้งการผลิตคนผลิตครู การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและการสร้างกระบวรการในการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กรู้จักคิดและวิเคราะห์นำไปสู่การวิจัยในอนาคต โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้น จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันไม่ใช่แค่รัฐบาลทำ หรือฝากความหวังกับคณะกรรมการอิสระฯ ๒๕ คน เท่านั้น 

          ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระฯ จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕ ราย โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ๒๔ รายจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบหมาย สกศ. เป็นฝ่ายประสานงานหน้าที่คณะกรรมการอิสระฯ เพื่อศึกษาและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการกำหนดนโยบายแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้สมวัย เสนอแเนะกลไกการผลิตและคัดกรองครูอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เสนอแนะแนวทางหลักเกณฑ์วิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตามมาตรา ๒๕๘ จ และมาตรา ๒๖๑ ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินงาน ๒ ปี

Back Page