รองเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย  พร้อมด้วย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ  และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๒ (2nd Meeting of ASEAN Qualifications Reference Framework Committee and Technical Expert Workshop) ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมี Kalihim ng Edukasyon เลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม 

   


สำหรับการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๒ (2nd Meeting of ASEAN Qualifications Reference Framework Committee and Technical Expert Workshop) แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ๑) Technical Expert Workshop ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกันคุณภาพในกระบวนการเทียบเคียงสู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและประสบการณ์การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กับกรอบคุณวุฒิแห่งสหภาพยุโรป (European Qualifications Framework: EQF) และ ๒) การประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และโครงสร้างรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละประเทศกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยมี ๔ ประเทศแสดงเจตจำนงเข้าร่วมเป็นประเทศนำร่องในโครงการระยะที่ ๔ ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบบทบาทหน้าที่ของประธานและรองประธานกรรมการ แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ และโครงสร้างรายงานการเทียบเคียงฯ 

 


ทั้งนี้ กำหนดการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๓ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศมาเลเซีย