สกศ.ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

 


          วันนี้ (๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธานการประชุม


 
 
 


          นางสาวสมปอง สมญาติ  ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า หลังจากทำประชาพิจารณ์ใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ ๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  ครั้งที่ ๒) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓) ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครั้งที่ ๔) ภาคกลาง ได้จัดส่งเอกสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นตอบกลับมา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์ โดยสรุปว่าควรคงจำนวนยุทธศาสตร์ไว้เท่าเดิม แต่ควรปรับลดเป้าประสงค์จาก ๒๐ เป้าประสงค์ เป็น ๑๙ เป้าประสงค์ ปรับลดมาตรการจาก ๕๗ มาตรการ เป็น ๕๕ มาตรการ  ปรับเพิ่มตัวชี้วัดจาก ๙๐ ตัวชี้วัด เป็น ๑๐๑ ตัวชี้วัด และวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนเป็น “เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม โดยปราศจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ และต้องพัฒนาและเรียนรู้อย่างมีความสุขบนฐานหลักศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์”


 
 


          นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงาน แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ผลปรากฏว่า ก.พ.ป. ขอให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการปรับ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ได้มีการเสนอให้เปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นปรัชญา และแก้ไขวิสัยทัศน์ให้มีเนื้อหาที่สั้น กระชับ ได้ใจความตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ป.