สกศ.จัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ช่วงการนำไปปฏิบัติ


       วันนี้ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร OEC-EDNA เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๙ ช่วงการนำสู่การปฏิบัติ (Implementation Process) ระหว่างวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ 

 
 
 
 

 

       สกศ. โดยมี นางพิจารณา ศิริชานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุม นางพิจารณา ศิริชานนท์ กล่าวว่า แนวทางการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารระบบราชการ ในส่วน กพร.ดำเนินการ ประกอบด้วย ๑. งานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ ๒. งานเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร โดยงานดังกล่าวมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ ๑. การขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร OEC-EDNA เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ ๒. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขององค์กร และการจัดกิจกรรมได้มีการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ สกศ. ต่อไปจะขอเรียกว่า OEC VMV แบ่งออกเป็น ๔ ช่วง คือ ๑. กระตุ้นการรับรู้ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจ ๓. นำสู่การปฏิบัติ และ ๔. ศึกษาดูงานต้นแบบ และวันนี้จะอยู่ในช่วง ๓. การนำสู่การปฏิบัติ(Implementation Process) ได้รับเกียรติ นายนิคม อ่อนละมัย กรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และคณะ มาบรรยายเรื่อง แนวทางและวิธีในการนำค่านิยม หรือ E-DNA เข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น การ Recruit และ Training