สกศ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


         เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยรูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


         ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ กล่าวว่า โครงการวิจัยรูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาล เป็นการพัฒนาต้นแบบ (Model) ที่เป็นกลไกการเสริมสร้างวินัยให้กับเยาวชน มีงานวิจัยรองรับผลการศึกษา และนำไปทดลองใช้จริงในสถานศึกษา ตลอดจนมีคู่มือที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานหลักที่จะนำรูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยฯ ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการขยายผลไปสู่หน่วยงานทางด้านการศึกษาอื่น ๆ ด้วย 

 
 
 


         ดังนั้น จึงอยากเห็นโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้ จากการดำเนินงานของเครือข่ายวิจัยที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เห็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการทำงาน ขั้นตอน ทฤษฎี ที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสามารถนำไปเสนอให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจ ประกอบกับได้เห็นนิมิตใหม่ของการทำงานระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโส ที่ได้ร่วมมือกันทำงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ ส่งต่อความรู้และทักษะการทำงานไปยังนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 


         วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผอ.สมร. นำคณะนักวิจัยและข้าราชการ สกศ. เยี่ยมชมการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องการเสริมสร้างวินัยในโครงการวิจัยครั้งนี้