นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงาน สกศ.


วันนี้ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  โดยมี นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 
 
 
 
 
 

 

หลังจากนั้น นางสาววิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา นำคณะศึกษาดูงานห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ (OEC Knowledge & Data Center) ซึ่งเป็นศูนย์ขององค์ความรู้ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสาระอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Content) ที่ทันสมัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บริการต่อองค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้มีความสนใจในข้อมูลและองค์ความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เกี่ยวกับข้อมูลการจัดทำแผนและนโยบายทางการศึกษา ผลงานวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและสภาวะทางการศึกษา และสาระความรู้ด้านการศึกษาอื่น ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ท่านสามารถดูภาพบรรยาการได้ที่