สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

           วันนี้ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) รองศาสตราจารย์นิตยา คชภักดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

          ที่ประชุมได้หารือในประเด็นการพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณามาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานด้านที่ ๒ การดูแลและกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็ก เพื่อกำหนดขอบเขตในการวัดและประเมินที่เหมาะสม นำไปสู่การจัดทำคู่มือ และการทดลองการนำมาตรฐานสถานพัฒนาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดย ร่าง มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศที่เหมาะสมกับทุกบริบทและมองถึงสิทธิเด็กตามรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การนำมาตรฐานดังกล่าวสู่การปฏิบัติให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดทำคู่มือในการประเมินแต่ละมาตรฐานอย่างครอบคลุม และการทดลองการนำมาตรฐานสถานพัฒนาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จึงเป็นส่วนสำคัญกระบวนการหนึ่งต่อการขับเคลื่อนมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและทำให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีความเหมาะสมและมีเกณฑ์การพิจารณาที่วัดได้จริง ทั้งการพัฒนาเด็กปฐมวัย (สำหรับเด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) และสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต่อไป