สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑

 
 
 
 
 


          วันนี้ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
 
 
 

          กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) เป็นกรอบแนวทางการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษากับระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับประเทศอาเซียน ยุทธศาสตร์กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเชื่อมโยงกับยุทศาสตร์ของประเทศ ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐   - ๒๕๖๔) รวมถึงประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นกรอบขับเคลื่อน NQF สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนทิศทางประเทศไทย ๔.๐ ต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S - Curve) รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช้แนวทางประชารัฐเพื่อสร้างเครือข่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน สร้างความเชื่อมโยงด้านการศึกษาและด้านวิชาชีพตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงาน พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิที่สอดคล้องกับ NQF ของประเทศไทยให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศต่อไป

 
 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารืออย่างกว้างขวางในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแนวทางจัดตั้ง “องค์กรกลาง” เพื่อทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

 

 

          นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญต่อระบบการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา ขณะนี้เป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ดังนั้น องค์ความรู้จึงเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศและใช้ความรู้ในการสร้างผลิตภาพ (Productivity) เมื่อกล่าวถึง NQF เป็นตัวกำหนดกรอบทิศทางปฏิรูปการศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับสมรรถนะของผู้เรียน จบการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ

 

 
  
          ย่างไรก็ดี ที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำมาปรับปรุง (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และร่วมกันพิจารณา (ร่าง) องค์ประกอบของแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ที่มีประเด็นสำคัญของการกำหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่ประสานงาน หรือองค์กรกลางที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางบริหารและจัดการให้มีการเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งประสานการดำเนินงานในระดับชาติ และสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะต้องเป็นหน่วยงานในลักษณะที่สามารถเชื่อมโยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเป็นจุดศูนย์กลางข้อมูล (data base) รวมถึงลักษณะของการตั้งเป็นองค์กรอิสระเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานมากที่สุด การจัดตั้งหน่วยงานในลักษณะประชารัฐ ภาครัฐกับเอกชนดึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน NQF โดยใช้วิธีการระดมความคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดองค์กรกลางให้มีบทบาทและโครงสร้างที่ชัดเจน และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นเป็นรูปธรรมด้วยการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่องค์กรกลางอย่างเหมาะสม โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเลขานุการ