สกศ.จัดประชุมระดมความคิดเห็น แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

     วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมสวิสโฮเตล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสนอผลการศึกษาวิจัยแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อบริหารจัดการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และระดมความคิดเห็นในการเสนอแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมีผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านปกครอง นักกฎหมายการศึกษาขององค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนภาครัฐที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่จะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๑๐ พื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐๐ คน

     นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการนำเสนอเรื่องใหม่ที่เป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อหารูปแบบและแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่พิเศษ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศด้านกำลังคน ทักษะและสมรรถนะของคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และจากผลการศึกษาวิจัยของ สกศ. มีข้อค้นพบที่น่าสนใจซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบของการมีกฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ โดยให้มีการกระจายอำนาจให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีรูปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะพื้นที่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หวังว่าจากนวัตกรรมชิ้นนี้จะเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจ ให้ทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ และเพื่อให้มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ขอฝากผู้บริหารในพื้นที่ให้มีความมุ่งมั่นและจริงจังในการดำเนินงาน สนับสนุน และผลักดันด้วยแนวทางที่หลากหลาย มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการดำเนินการในทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดเอกภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง


         ผศ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และดร.สุวรรณ พิณตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาท้องถิ่น สรุปผลการวิจัยว่า แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะต้องกระจายอำนาจให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีความพร้อมดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ ซึ่งหลักการในการบริหารจัดการมี ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนให้มีความสมบูรณ์อย่างรอบด้าน ด้านสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อสร้างให้สังคมของเขตพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ ด้านสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นให้มีสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นสำคัญ โดยจัดการศึกษาที่ยึดศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม

 
 
 
 


        ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวโดยสรุปว่า ประเทศไทยจะไปสู่ประเทศ ๔.๐ ไม่ได้ ถ้าคนไม่เป็น ๔.๐ และคนจะเป็น ๔.๐ ได้ การศึกษาต้องเป็น ๔.๐ ด้วย ซึ่งคำนิยามของเขตเศรษฐกิจพิเศษจากงานวิจัยของ สกศ. เขียนไว้ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) คือ เขตพื้นที่จัดตั้งขึ้นเป็นเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการ ในการส่งออก อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชกรรม ท่องเที่ยว การบริการ และตนเองมองว่าการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องเป็นการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้โอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้และมีงานทำ แข่งขันได้ เป็นการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนตอบสนองต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นจะต้องเป็นระบบการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มศักยภาพให้ไปไกลที่สุด เท่าที่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมี ซึ่งการศึกษานี้จะช่วยให้ผู้เรียนค้นพบความถนัดหรือความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง

       ทั้งนี้ สกศ. คาดว่าการประชุมดังกล่าวจะทำให้รู้แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หน่วยงานทางการศึกษาทั้งหมดและที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงรับทราบข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับบริบท และการปรับปรุงร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


ท่านสามารถดูภาพบรรยาการได้ที่