สกศ. อบรมเทคนิคและศิลปะการนำเสนอ

 

วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคและศิลปะการนำเสนอ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคและศิลปะการนำเสนอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการ สกศ. มีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่ผู้นำเสนอที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้และทักษะจากรูปแบบ วิธีการ แนวทางที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทของการนำเสนออย่างมืออาชีพในการทำงาน มีศิลปะการพูด การนำเสนอ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจของ สกศ. ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมี ผู้บริหารและข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

 
 
 
 
 
 


สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคและศิลปะการนำเสนอ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี อาจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์ อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ อาจารย์สรร ถวัลย์วงศ์ศรี อาจารย์ภคพร พิมสาร และ อาจารย์ วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ เป็นวิทยากร โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ๑) การนำเสนอตัวตน เช่น บุคลิกภาพในความภูมิใจและความมั่นใจในตนเองกับการนำเสนอ บุคลิกภาพภายนอก การเดิน การยืน การใช้ท่าทางกับการสร้างความน่าเชื่อถือ บุคลิกภาพภายนอก การแต่งกาย การแต่งหน้า ๒) การคิดและสร้างเนื้อหา โดยการเลือกสรรและการจัดเรียงเอกสาร และ ๓) เทคนิคการนำเสนอ โดยการสื่อสารสั้น กระชับ ตรงใจผู้ฟัง การวิเคราะห์ผู้ฟัง