วันนี้ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการเรียนรู้ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีนำพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิด พระอัฐมรามาธิบดินทร ภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม ถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


 
 

Back Page