สกศ. ประชุม (ยกร่าง) แผนสร้างความรับรู้ความเข้าใจนโยบายการศึกษาฯ


         วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางพิจารณา ศิริชานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔ เรื่อง (ยกร่าง) แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจนโยบายการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประชาชน ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  เป็นวิทยากร


         นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ได้รับการประสานจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เกี่ยวกับตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ได้กำหนดแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ไว้หลายมิติ ทั้งนี้มีตัวชี้วัดบังคับในทุกส่วนราชการที่เป็นตัวชี้วัดเร่งด่วน หรือ Agenda Besed ตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์จึงได้ทบทวนแผนการประชาสัมพันธ์ และได้วางแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น จำนวน ๕ ครั้ง สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ยกร่าง) แผนการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประชาชนครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๔ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อเป็นแนวทางนำแผนแม่บทสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้จัดทำแบบสำรวจความรับรู้  ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความต้องการข้อมูลของเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้แจกแบบสำรวจดังกล่าวสู่กลุ่มเป้าหมายในงานประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่จัดขึ้น ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี กทม. ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับจำนวน ๔๗๑ คน ซึ่งสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ได้สรุปข้อมูลเบื้องต้นไว้เป็นเอกสาร และสามารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนปฏิบัติการในวันนี้ 

        นางพิจารณา ศิริชานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กล่าวว่า การถ่ายทอดแผนแม่บท เรื่องการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ นโยบายการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประชาชน เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากกลุ่มเป้าหมายขาดความรับรู้ ความเข้าใจในข้อมูล ผลที่คาดหวังต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น รัฐบาลจึงถือว่าเรื่องนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน  สกศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนทางด้านการศึกษา จึงจำเป็นต้องถ่ายทอดการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เรื่องการศึกษาให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล การจัดทำแผนปฏิบัติการที่สำนักต่างๆ ได้มาร่วมระดมความคิดเห็นในวันนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ดร. นนทวัฒน์  สุขผล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในการยกระดับองค์กรมีตัวชี้วัดหลายด้าน เรื่องการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายขององค์กร สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการออกแบบการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดทำแผนแม่บทการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ นโยบายการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประชาชนแล้วนั้น วันนี้จากแผนแม่บทดังกล่าวจะนำมาสู่การจัดทำแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑