สกศ. ประชุมเสริมสร้างธรรมาภิบาลมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

      วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่องค์กรที่เป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล จัดกิจกรรมและการขับเคลื่อนค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร OEC – EDNA เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๕ เรื่องการเสริมสร้างธรรมาภิบาลมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขององค์กร ระยะที่ ๑ “การทำงานประจำให้เป็นผลงานทางวิชาการ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

     นายชาญ ตันติธรรมถาวร กล่าวว่า ที่ผ่านมาข้าราชการของ สกศ. ทำงานด้านสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังขาดประสบการณ์ด้านทำงานวิจัย จนทำให้ความเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านวิชาการลดน้อยลงไป การประชุมในวันนี้จึงถือเป็นโอกาสดีในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าราชการ สกศ. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนางานที่ทำอยู่ให้กลายเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่า และสามารถพัฒนางานขององค์กรเชิงระบบบริหารจัดการได้

 

    ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขององค์กร แนวคิด หลักการ และวิธีการในการทำงานประจำให้เป็นผลงานทางวิชาการ โดยมีนายแพทย์สมชาติ โตรักษา เป็นวิทยากรให้ความรู้