สกศ. จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ”

 


         เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ” โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง” ในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ รวมทั้งเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และนำเสนอข้อมูลความต้องการกำลังคนที่สอดคล้องกับการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐  ณ ห้องสิปปนนท์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 
   
 
   


         ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวว่า สกศ.จะเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พิจารณากำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ การก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ และให้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 
   
 
   
 
   


         การประชุมดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ในประเด็นที่สำคัญในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ อาทิ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร พัฒนามาตรฐานการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม และระบบประกันคุณภาพ รวมถึงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ซึ่ง สกศ. จะนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 

 
ท่านสามารถดูภาพบรรยาการได้ที่